درباره ی ما

زنجیره زیستی ارگانیا پروژه های متعددی در راستای توسعه پایدار جوامع محلی در دست اجرا دارد. از طرفی اهداف توسعه پایدار، توسعه جماعت محور و صنعت سبز نیز مدنظر ما میباشد. همچنین جنبه های زیسـت محیطی و توسـعه جامعه محور، اسـاس شـکل گیری این پروژه ها بوده اسـت. در حال حاضـر این پروژه ها در دو اسـتان گلسـتان و سـیسـتان و بلوچسـتان متمرکز شـده اند. طرح «نهال-آب-اشـتغال پایدار» پروژهای اسـت که به درختکاری در روسـتاها، تامین آب شـرب و بهداشـتی برای سـاکنین روسـتاها، و ایجاد مشـاغل سـازگار با محیط زیسـت برای افراد روستاهای این دو استان معطوف است.
سـپکا سـامانه کارآفرینی اجتماعی، حضـور در دنیای مجازی برنامه جامعی اسـت برای توسـعه جوامع روسـتایی کشـور که تاکید آن بر بازاریابی محصـولات روستاییان با هدف اشـتغالزایی و ثروت افزایی در روسـتاها اسـت. تمامی محصـولات و ماشـین آلاتی که در پلتفرم سـپکا عرضـه میگردند، توسـط جامعه محلی با اسـتانداردها و کیفیت بسـیار بالا تولید یا سـاخته میشـوند.
این محصـولات کاملا ارگانیک و طبیعی بوده، توسـط جامعه محلی تولید شـده اسـت و بدون واسـطه دیگری به دسـت مصـرف کننده میرسـد. این محصـولات توسـط دسـتگاههایی تولید شـده که با انرژی خورشـیدی فعالیت می کنند، لذا برای تهیه آنان به محیط زیسـت آسـیبی نرسـیده است.

بازگشت به بالا