راهنمای نوکارآفرینان

اگر توسعه را ارزیابی انتقادی منابع با هدف شناسایی بهتر فرصتها با هدف استحصال بهترین نتایج از آنها بدانیم، بیشک خواهیم پذیرفت که کارآفرینی و نوآوری، بخش لایتجزای حصول بهرهوری افزونتر است. زمینه کاری سپکا، اجتماعی است که خود نوعی از کارآفرینی به حساب میآید. اما در کارآفرینی اجتماعی، برطرف کردن یک مشکل اجتماعی با استفاده از خلاقیت و نوآوری به منظور تولید خدمت یا محصولی که در بازار برای آن تقاضا وجود دارد، مدنظر است. اینجا است که ما نیازمند وکارآفرینان هستیم. نوکارآفرینان کسانی هستند که ایدههای خلاقانه و نوآورانهای را در زمینه کارآفرینی ارائه میکنند. اگر نوکارآفرین اجتماعی هستید، میتوانید، با ما تماس بگیرید، طرحهای خود را با ما در میان بگذارید تا در ضمن مذاکره با همکاران ما زمینههای کار مشترک شناسایی شود. روش تماس با ما، ثبت نام در سامانه و یا تماس با تلفن دفتر مرکزی سپکا است.


بازگشت به بالا