راهنمای سرمایه گذاران

اعتقاد سپکا بر آن است که برای نیل به اهداف توسعه پایدار، باید نهادهای اقتصادی شکل بگیرند که قادر به ایجاد مشاغل پایدار و دوستدار محیط‌زیست و نیز تجمیع ثروت برای گردش در زنجیره ارزش باشند. بی‌شک یکی از ارکان مهم در حفظ نهادهای اقتصادی، سرمایه و سرمایه‌گذاری است. اگرچه س‍پکا می‌کوشد کمک‌های ملی و بین‌المللی را برای اهداف کارآفرینانه خود جذب کند، اما تاکید اساسی ما بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از سوی کسانی است که دغدغه توسعه جوامع روستایی و محلی را دارند. اگر تمایل به سرمایه‌گذاری در هر کدام از پروژه‌های کارآفرینی توسعه محور سپکا دارید اطلاعات خود را در لینک زیر وارد کنید تا به خانواده بزرگ سرمایه‌گذاران ما بپیوندید.


بازگشت به بالا