راهنمای سرمایه گذاران

اعتقاد سپکا بر آن است که برای توسعه پایدار، باید نهادهای اقتصادی شکل بگیرند که قادر به ایجاد شغل و تجمیع ثروت باشند. بیشک یکی از ارکان هر نهاد اقتصادی هم سرمایه و کا میکوشد که کمکهای دولتی را چه در سطح ملی و چه در ® سرمایه گذاری است. اگرچه س سطح بی نالمللی را جذب کند، اما تاکید اساس ی آن بر سرمایههای بخش خصوصی و سرمایهگذاری از سوی کسانی است که توسعه روستایی دغدغه آنان است. اگر علاقمند به همکاری با ما به عنوان یک سرمایهگذار هستید، با ما تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند. روش تماس با ما، ثبت نام در سامانه و یا تماس با تلفن دفتر مرکزی سپکا است.


بازگشت به بالا