راهنمای تامین کنندگان

تامین کننـدگان که در حقیقـت بخش بنیـادین ســامانه و جامعـه هدف برنامه ما برای توســعـه جوامع روسـتایی کشـور محسـوب میشـوند، اشـخاص حقیقی یا حقوقی هسـتند که به عضـویت سـپکا درآیند تا با حمایت ما محصـولاتی با اسـتانداردها و کیفیت بسـیار بالا تولید و آن را برای فروش در این پلتفرم ارائه کنند. اگر شــما قادر به تولید محصــولاتی کاملا ارگانیک و طبیعی، توسـط دسـتگاههایی دوسـتدار محیط زیسـت هسـتید و میخواهید تولیدات خود را به شـیوهای مسـتقیم و بدون واسـطه به دسـت مصرف کننده برسـانید، در این پلتفرم ثبت نام کنید تا در زمره همراهان ما باشـید. در صـورت نیاز به اطلاعات بیشـتر با ما تماس بگیرید تا همکاران ما شــما را راهنمایی کنند. روش تماس با ما، ثبت نام در ســامانه و یا تماس با تلفن دفتر مرکزی سپکا است.

بازگشت به بالا