راهنمای تامین کنندگان

تامین‌کننـدگان در حقیقـت بخش بنیـادین ســامانه سپکا و جامعـه هدف ما برای توســعـه جوامع روسـتایی کشـور و اشتغالزایی پایدار در راستای حفظ محیط‌زیست محسـوب می‌شـوند. این اشـخاص (حقیقی یا حقوقی) به عضـویت سـپکا درمی‌آیند تا با حمایت ما، تسهیلات و آموزشی که به آنان داده می‌شود، محصـولاتی با اسـتانداردها و کیفیت بسـیار بالا تولید کنند و سپس محصولات تولید شده را برای فروش در این پلتفرم ارائه دهند. اگر شــما علاقه‌مند به مشارکت در این زنجیره ارزش و قادر به تولید محصــولاتی کاملا طبیعی، توسـط دسـتگاه‌هایی دوسـتدار محیط زیسـت هسـتید و می‌خواهید تولیدات خود را به شـیوه‌های مسـتقیم و بدون واسـطه به دسـت مصرف‌کننده برسـانید، در این پلتفرم ثبت‌نام کنید تا در زمره همراهان ما باشـید.

بازگشت به بالا