درباره ما
درباره ما

زنجیره زیستی ارگانیا پروژه‌های متعددی در راستای توسعه پایدار جوامع محلی در دست اجرا دارد. از طرفی اهداف توسعه پایدار، حفظ و احیای محیط‌زیست، توسعه جماعت‌محور و صنعت سبز نیز در طراحی و اجرای این پروژه‌ها مدنظر ما می‌باشد. در حال حاضـر این پروژه‌ها در دو اسـتان گلسـتان و سـیسـتان و بلوچسـتان متمرکز شـده‌اند. طرح «نهال-آب-اشـتغال پایدار» پروژه‌ای اسـت معطوف به درختکاری در روسـتاها، تامین آب شـرب و بهداشـتی برای سـاکنین روسـتاها، و ایجاد مشـاغل سـازگار با محیط‌زیسـت مانند زنبورداری، ابریشم‌کشی و تولید میوه و سبزیجات خشک که برای افراد روستایی در این دو استان در حال اجرا است. سـپکا (سـامانه پلتفرم کارآفرینی اجتماعی)، برنامه جامعی اسـت برای توسـعه جوامع محلی و روسـتایی کشـورمان که با تکمیل زنجیره ارزش‌آفرینی و تاکید بر بازاریابی و فروش محصـولات تولید شده توسط روستاییان به دنبال اهداف کارآفرینی اجتماعی، توسعه مشاغل پایدار و ثروت افزایی در روسـتاها و جوامع محلی است. تمامی محصـولات و ماشـین‌آلاتی که در پلتفرم سـپکا عرضـه می‌گردند، توسـط جامعه محلی با اسـتانداردها و کیفیت بسـیار بالا تولید یا سـاخته می‌شـوند. ماشین‌آلات عرضه شده در سپکا با انرژی خورشیدی فعالیت می‌کنند، همچنین محصولات موجود در سپکا کاملا ارگانیک و طبیعی بوده، برای تهیه آنان به محیط زیسـت آسـیبی نرسـیده و بدون واسطه دیگری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند.

بازگشت به بالا