فصلنامه مطالعات ایرانی پویه
فصلنامه مطالعات ایرانی پویه

مناسب‌ترین جایگاهی که روشنفکر متعهد می‌تواند اندیشه‌های خود را عرضه کند و بگستراند سپهر عمومی است. از این جایگاه که قلب تپنده‌ی جامعه‌ی مدنی است، او گفت‌وگو را سامان می‌دهد و آنگاه جامعه (Society) و دولت (State) و خود جامعه‌ی مدنی (Civil Society) را مخاطب خود قرار می‌دهد. در دوره‌ی مدرن نشریات مستقل در زمره‌ی مهمترین و تاثیرگذارترین صورت‌های سپهر عمومی به حساب آمده‌اند. ما نیز به عنوان بخشی از دانش‌آموختگان ایرانی در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، برآنیم تا با گشودن مسیر روشنفکری متعهد، از طریق برپایی نشریه‌ای مستقل، به سهم خود در ایجاد جامعه‌ای انسانی‌تر ایفای نقش کنیم.

قصد ما در این فصلنامه تبیین و تحلیل جامعه برای رسیدن به نقدی راهگشا در جهت رهایی است. این نقد با نگاهی به سطوح مختلف زیست جمعی (Collective Life)، شامل جامعه، دولت و جامعه‌ی مدنی، گسترش می‌یابد تا از این طریق اشکال و منابع و نحوه‌ی تولید و بازتولید مناسبات مبتنی بر سلطه، ابزار پنداری انسان، و بیگانه‌سازی انسان از خود آشکار گردد.

فصلنامه مطالعات ایرانی پویه را از طریق این لینک می‌توانید دنبال کنید: http://pooyemag.com/

بازگشت به بالا